Politik

Socialdemokratins historia


Det svenska socialdemokratiska partiet bildades 1889.


Sedan Socialdemokraterna bildades har mycket hänt. Socialdemokraternas arbete har lett till att Sverige blivit en demokrati och en av världens främsta välfärdsnationer. I över hundra år har Socialdemokraterna stått upp för frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati i Sverige och resten av världen


 Sedan Socialdemokraterna bildades 1889 har också mycket hänt. Den svenska arbetarrörelsens arbete, som bestått av Socialdemokraternas partipolitiska verksamhet, LO:s och fackföreningsrörelsens arbete, de socialdemokratiska sidoorganisationernas och olika kooperativa organisationers verksamhet, har förändrat Sverige. Från att ha varit ett trasigt klassamhälle där bara de rika hade det bra till att bli en erkänd välfärdsnation i hög internationell klass


1800-talets andra hälft och August Palm

August Palm hade inlett sin agitatoriska gärning i Sverige med
sitt historiska tal
”Vad vilja socialisterna?” som han höll den 6 no-
vember 1881 i Malmö. Redan annandag jul höll han sitt stora
friluftsmöte i Stockholm och hans verksamhet i Stockholm skulle
snabbt komma att ge resultat.Föregångarna Palm och Branting

Hjalmar Branting var en ung professorsson som i slutet av 1800-talet
trädde fram på den politiska scenen för att viga sitt liv åt den svenska
arbetarrörelsen. Han var 25 år när han 1886 höll sitt viktiga och
historiska programtal i Gävle, i vilket han motiverade varför
arbetarrörelsen måste vara socialistisk. Han drog upp riktlinjer för
bildandet av Socialdemokraterna och för samarbetet med fackförenings-
rörelsen.
Branting gjorde klart att det var den facklig-politiska samverkan
och den allmänna rösträtten som skulle leda vägen fram till rättvisa
och inte revolution.


Kampen för allmän och lika rösträtt

Under 1900-talets början kunde enbart rika personer rösta. Det gjorde att Socialdemokraterna i början hade svårt att få igenom sina förslag. Därför blev kravet om lika rösträtt Socialdemokraternas första och viktigaste krav. Hjalmar Branting blev socialdemokratins första representant i Riksdagen 1896. Hans val hade säkrats med stöd av vissa liberala Stockholmskretsar. 


Splittringen 1917

Den 2 maj samma år bildade gruppen som lämnat Socialdemokraterna ett nytt parti vid namn ”Socialdemokratiska vänsterpartiet” som inom några år blev ”Sveriges kommunistiska parti”, nuvarande Vänsterpartiet.


Per Albin Hansson

Per Albin Hansson fungerade som ordförande i partiets verkställande
utskott efter Brantings död 1925. Vid partikongressen 1928 valdes
han till ordförande i partiet. Året innan hade han valts till ordförande
i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Samma år höll han också
det välkända folkhemstalet. ”Det goda hemmet känner icke till några
privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser
icke den ene ner på den andre, där försöker ingen skaffa sig fördel på
den andres bekostnad, den starke trycker icke ner och plundrar den svage.
I det goda samhället råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet."


Ådalen 1931

Arbetslöshet och strejkbryteri bildade bakgrunden till händelserna i Ådalen den 14 maj 1931. Då dödades fem människor på grund av det svenska militära ingripandet mot en demonstration. Ådalen markerade slutet på en samhällsepok, en process som på sitt sätt hade börjat med Sundsvallsstrejken 1879.


Tage Erlander och ATP

Under andra världskriget 1939-1945 hade Sverige en samlingsregering
som leddes av Per Albin Hansson som statsminister. När kriget var
över tog en socialdemokratisk regering över som Per Albin Hansson
ledde fram till sin död den 6 oktober 1946. Tage Erlander utsågs tre
dagar senare av den socialdemokratiska riksdagsgruppen som
Hanssons efterträdare.

Tage Erlander var under sin tid som partiledare, 1946-1969, med och
utformade ett trygghetssystem, ATP – den allmänna tilläggspensionen
– som har kommit att betyda mycket ända fram till våra dagar.


Välfärdens utveckling under 1960- och 1970-talet

Under 1960- och 1970-talen genomfördes många reformer och utvecklingen av välfärden fortsatte. Den gemensamma sektorn byggdes kraftigt ut under denna period samtidigt som borgerligheten fortsatte att attackera den gemensamma välfärden.


Några av reformerna från denna period var att
*Vårdbidraget för funktionshindrade barn infördes.
*En bättre läkemedelsrabattering infördes också.
*En ny sjukvårdslagstiftning kom och den öppna sjukvården byggdes ut.
*Den allmänna tandvårdsförsäkringen och en utbyggnad av folktandvården   genomfördes.
*Den allmänna förskolan för alla sexåringar från och med 1975.
*1974 infördes en ny abortlag och kostnadsfri preventivrådgivning infördes.
*1974 infördes också föräldraförsäkringen. För första gången fick båda föräldrarna rätt till ekonomisk ersättning för att vara hemma med sina barn. 


År 1964 behandlades kvinnans jämlikhet i en särskild programskrift under den socialdemokratiska partikongressen. Kongressens beslut om jämlikhet blev startskottet för ett ökat engagemang för jämlikhetsfrågorna. 


Olof Palme
Olof Palme efterträdde Tage Erlander som partiledare den första oktober 1969. 
Olof Palme var 42 år när han valdes av en enhällig partikongress. I partikretsar hade han länge setts som en naturlig efterträdare till Tage Erlander.

"Jag är demokratisk socialist med stolthet och med glädje. Jag blev det när jag for omkring i Indien och såg den fruktansvärda fattigdomen fast en del var oerhört rika; när jag for runt och såg en ännu mer förnedrande fattigdom i Förenta staterna.. ". Orden är från ett av Olof Palmes mest kända och klassiska tal.


Ingvar Carlsson

Ingvar Carlsson utsågs till ny partiordförande. Han engagerade sig särskilt i att lyfta fram kvinnor i politiken. Det var under hans period som partiledare som socialdemokraternas valsedlar utarbetades efter principen "varannan damernas" och efter valet 1994 var hälften av socialdemokraterna i regeringen män och
hälften kvinnor.


1990-talet

Den borgerliga regeringen 1991-1994 körde Sveriges ekonomi i botten. När Socialdemokraterna fick väljarnas förtroende att ta Sverige ur den värsta krisen sedan 1930-talet var det två mål som prioriterades. Statsfinanserna skulle stabiliseras och den öppna arbetslösheten halveras.


Den borgerliga regeringen lämnade efter sig en ekonomi i fritt fall och ett årligt underskott i statens budget på 200 miljarder kronor. Samma misskötsel som präglade borgerlighetens ekonomiska politik på nationell nivå har också präglat de landsting där borgerligheten styrt. Högern visade litet intresse av att värna en sund offentlig ekonomi, istället tycks underskotten ha setts somen viktig del av det systemskifte de vill genomföra.


Det var den höga arbetslösheten som var orsaken till den ekonomiska krisen. 

Ett omfattande reformarbete inleddes. Den socialdemokratiska regeringen ansåg det särskilt viktigt att förbättra kvaliteten inom skolan, vården och omsorgen om barn och gamla.


Det nya millenniets första år

Första halvåret 2001 var Sverige ordförandeland inom EU. Det betydde att den socialdemokratiska regeringen utövade ett betydande inflytande över den europeiska politiska dagordningen. Socialdemokraterna valde att prioritera tre frågor; östutvidgningen, sysselsättningen och miljön.


Den 11 september 2003 avled utrikesminister Anna Lindh, efter att dagen innan ha blivit nedstucken med kniv under ett besök på varuhuset NK i Stockholm. Mordet skedde under brinnande valrörelse inför den svenska folkomröstningen om EMU. 


Stefan Löfven
utsågs till statsminister den 2 oktober 2014.


Kjell Stefan Löfven, född 21 juli 1957 i Hägerstens församling i Stockholm, är en svensk socialdemokratisk politiker, Socialdemokraternas partiledare och tidigare fackföreningsledare. Mellan den 1 januari 2006 och 27 januari 2012 var han
förbundsordförande i fackförbundet IF Metall.


Det här har vi gjort:

 • höjt a-kassan. Den som tjänar 25 000 kronor i månaden får 80 procents ersättning
 • infört bättre möjlighet till ersättning för deltidsarbetslösa
 • minskat antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
 • infört avdragsrätt för fackföreningsavgift.


Det här har vi gjort:

 • ökat de generella statsbidragen till kommuner och landsting för att höja kvaliteten i välfärden
 • satsat på att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen inom vård och äldreomsorg
 • infört bl.a. gratis mediciner för barn, fördubblat tandvårdsbidrag, kostnadsfri screening för livmoderhalscancer och avgiftsfri öppenvård
  från 85 år
 • satsat på fler anställda med bättre arbetsvillkor, kortade vårdköer, en bättre förlossningsvård och en stor öronmärkt satsning på en mer jämlik och tillgänglig cancervård
 • anställt fler lärare och minskat barngrupperna i förskolan.


Det här har vi gjort:

 • infört en samtyckeslagstiftning
 • satsning för att minska mäns våld mot kvinnor
 • särskilda satsningar på kvinnors arbetsmiljö
 • höjt flerbarnstillägg och inkomstgränserna i bostadsbidraget
 • bedrivit en feministisk utrikespolitik.


Det här har vi gjort:

 • reserverat ytterligare en månad för respektive förälder
 • gjort det möjligt för en bonusförälder att ta ut föräldrapenning
 • höjt flerbarnstillägget
 • höjt grundnivån i föräldrapenningen
 • höjt barnbidraget med 200 kr/månaden.