Flyktingar bidrag

Hur mycket bidrag får flyktingar? Asylsökande


Om asylsökande saknar pengar eller andra medel kan de ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad dagersättning. Denna dagersättning är olika stor beroende på om personen bor i ett av Migrationsverkets boenden där mat ingår eller ett bor i eget hushåll.


På Migrationsverkets boenden ingår fri mat och då utgår dagersättningen enligt nedan:


24 kr/dag för vuxna ensamstående

19 kr/dag per person för vuxna som delar hushållskostnader

12 kr/dag för barn t.o.m. 17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen)


 I eget hushåll där man själv köper mat är dagersättningen följande:


71 kr/dag för vuxna ensamstående

61 kr/dag och person för vuxna som delar hushållskostnader

37 kr/dag för barn 0–3 år

43 kr/dag för barn 4–10 år

50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras dagersättningen). 


Förutom mat (ingår för boende på Migrationsverkets anläggning) ska dagersättningen också räcka till kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.


 

Nyanlända som fått uppehållstillstånd


De som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att bo, arbete och leva här på samma villkor som alla andra som är bosatta i Sverige. För att komma in i det svenska samhället och in på arbetsmarknaden finns den så kallade etableringsprocessen. Processen innebär att Arbetsförmedlingen upprättar en plan för etablering på arbetsmarknaden och att den nyanlända får svenskundervisning.


De som har en etableringsplan kan få etableringsersättning, som betalas ut av Försäkringskassan. Hur mycket man får i ersättning beror på omfattningen av etableringsplanen.


Heltid: 308 kronor per dag.

75 procent: 231 kr/dag.

50 procent: 154 kr/dag.

25 procent: 77 kr/dag. Etableringsersättningen är för fem dagar i veckan.
Positiva effekter av nyanlända


Det stora flyktingmottagandet innebär inledningsvis kostnader och en ökad arbetsbelastning för Hylte kommun. På sikt ger dock invandringen positiva effekter på samhället.


Hylte kommun finansierar merparten av insatserna med statsbidrag. I november 2015 avsatte riksdagen pengar för att hjälpa kommunerna i den rådande flyktingsituationen. Hylte kommun fick då totalt 47,9 miljoner kronor.


Utöver detta får kommunen en schabloniserad ersättning från Migrationsverket för varje flykting som tas emot. Den ekonomiska ersättning som de asylsökande får i form av dagersättning bekostas av Migrationsverket.Befolkningstillväxten är viktig


Tittar man på befolkningstillväxten så har invandringen stor betydelse för Sverige, Halland och Hylte. Utan den invandring vi har hade befolkningsutvecklingen avstannat och andelen äldre hade varit större. Befolkningstillväxten är en viktig förutsättning för en fungerande arbetsmarknad, en stark ekonomi och för att kunna upprätthålla våra välfärdssystem.


Hylte kommun ser invandring som en tillväxtfråga som gynnar utecklingen av vårt samhälle och att kostnader för flyktingmottagning är en investering på kort och lång sikt. Vi tar emot individer som har olika bakgrunder och förutsättningar. Vi får gratis kompetens.


Vi ser redan idag att flera nyanlända, som arbetat som lärare eller med barn i sina hemländer, har anställts som studiehandledare på grundskolan och integrationsvärdar inom förskolan i Hylte kommun. De blir en resurs som stöttar och hjälper personalen.


Det finns fler positiva effekter. Genom att träffa och umgås med människor från olika kulturer lär vi oss mer och på så sätt ökas vår kunskap. Att ta tillvara på allas erfarenheter och resurser gynnar samhället och dess utveckling


Ytterligare positiva effekter


-  När bidraget betalats ut används det för konsumtion.

-  Av konsumtionen går 20% tillbaks till staten i form av moms.


Resten är betalningar som går till företag och fabriker som tillhandahåller de produkter som  flyktingen köper. Detta skapar sysselsättning och inkomster för dom som arbetar i dessa verksamheter.


Till sidan 1